Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

zmiany dla rynku telekomunikacyjnego
W dniu 11 grudnia 2018 r. została uchwalona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona)Tekst mający znaczenie dla EOG. Państwa Członowskie UE, w tym Polska, miały obowiązek wdrozenia , przez wydanie odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych i adminstracyjnyych do 21 grudnia 2020 r. Polska jak dotąd nie wykonała wskazanego obowiązku. Aktualnie proces legilsacyjny obejmuje Projekt ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej, który obecnie jest procedowany przez rządowy Komitet do Spraw Europejskich. Czego można się spodziewać?

 

EUROPEJSKI KODEKS ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ- CZEGO DOTYCZY DYREKTYWA

Cele i założenia Kodeksu Łączności Elektronicznej obejmują, m.in:
- zachęcanie do inwestowania w szybkie sieci szerokopasmowe,
- zapewnienie spójnego podejścia w ramach rynku wewnętrznego do polityki widma radiowego i zarządzania widmem,
- ustanowienie warunków do funkcjonowania prawdziwego rynku wewnętrznego dzięki przezwyciężeniu fragmentacji regulacyjnej,
- zapewnienie skutecznej ochrony konsumentów, równych warunków działania wszystkim uczestnikom rynku i spójnego stosowania przepisów,
  - zapewnienie większej skuteczności regulacyjnych ram instytucjonalnych.

Kluczowe jest, że wskazania dyrektywa tworzy ramy prawne dla zapewnienia swobody w zakresie dostarczania sieci i usług łączności elektronicznej, podlegające wyłącznie warunkom określonym w  dyrektywie i wyłącznie ograniczeniom wynikającym z konkretnych przepisówTraktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a w szczególności środkom podejmowanym w związku z polityką państwową, bezpieczeństwem publicznym oraz zdrowiem publicznym.

Z tego powodu zmiany dotyczyć będą praw i obowiązków zarówno przedsiębiorców prowadzącyh działalność w zakresie łączności elektronicznej, jak i abonentów.

 

PROJEKT USTAWY - PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. PLANOWANE ZMIANY POLSKICH PRZEPISÓW

Projektowana ustawa ma zastąpić dotychczasowe Prawo telekomunikacyjne. Nie będzie to zatem prosta nowelizacja, ale akt ustalający nowe ramy prawne komunikacji elektronicznej. Zwrócić należy przy tym uwagę, że projekt ustawy wprowadza nową deifnicję działalności telekomunikacyjnej, przez którą rozumie sie świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, dostarczanie sieci
telekomunikacyjnych lub świadczenie powiązanych usług
Nowa ustawa ma regulować m.in.:
-zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na zapewnianiu komunikacji elektronicznej, obejmującej działalność telekomunikacyjną oraz obejmującej świadczenie publicznie dostępnych usług komunikacji interpersonalnej niewykorzystujących numerów;
- prawa i obowiązki przedsiębiorców komunikacji elektronicznej; 
-warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci i powiązanych zasobów oraz świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych; 
- zadania i obowiązki na rzecz bezpieczeństwa sieci i usług, w zakresie telekomunikacji;
- prawa i obowiązki użytkowników końcowych oraz użytkowników urządzeń radiowych; 
- zasady dostępu oraz warunki regulowania rynku komunikacji elektronicznej;
-warunki przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w ramach świadczenia publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej oraz ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej.

 

NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE

Prace legislacyjne są na wczesnym etapie, zatem trudno jest jeszcze wyrokować o ostatecznym kształcie przyjmowanych rozwiązań. Mając jednak na uwadze treść Dyrektywy, można się spodziewać istotnych zmian na rynku, m.in:
- nowych zasad rozwiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych
- nowych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych
- nowych narzędzi pozwalających abonentom na kontrole usług, z których korzystają, jak również płatności z tego tytułu
- wprowadzenia narzędzi przeciwdziałania przerwom w usługach, w tym w przypadku zmiany operatora
- reformy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

r.pr. Maciej Wąsik, r.pr. Adam Klimczak (spolki24.net)

Z pewnością zarówno przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynku telekomunikacyjnym, jak i abonenci powinni śledzić prace nad nowymi przepisami, aby przygotować się na nadchodzące zmiany dotyczące ich praw i obowiązków.

r.pr. Maciej Wąsik, r.pr. Adam Klimczak

 

Stworzenie własnej wizytówki – co musisz wiedzieć?

Czy hotel przechowuje przedmioty zgubione przez gości?

WhitePress Prawa