Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Na podstawie przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0 Polski Fundusz Rozwoju” uruchomił program rządowy: "TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM". Przyjmowanie wniosków za pośrednictwem określonych banków ruszyło 20.04.2020 r. Środki przeznaczone na finansowanie programu mogą robić wrażenie ( dla mikroprzedsiębiorców o łącznej maksymalnej wartości do 25.000.000.000 PLN zaś dla MŚP o łącznej maksymalnej wartości do 50.000.000.000 PLN). Jakie warunki trzeba spełnić żeby skorzystać z programu i co on oferuje?

 

Tarcza przewiduje możliwość udzielenia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom subwencji, która może- w przypadku spełnienia warunków- podlegać zwrotowi jedynie co do 25% jej wartości, co wydaje się, zważywszy na kwoty jakie można uzyskać, realną pomocą dla przedsiębiorców.

 

I Jakie warunki trzeba spełnić?

Mikroprzedsiębiorca dla skorzystania z subwencji powinien spełniać następujące warunki:

-  zatrudnienie co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem przedsiębiorcy jako właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników

-  roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro

- w związku z epidemią COVID-19 obroty gospodarcze (przychody ze sprzedaży) spadły o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku

- prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.

-nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne albo restrukturyzacyjne

-niezaleganie z płatnościami podatków oraz składek ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku.

Dla MŚP w zakresie zatrudnienia i obrotu warunki są następujące:

- zatrudnianie do 249 pracowników

-  roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

Pozostałe warunki dla MŚP są takie same jak dla mikroprzedsiębiorców.

 

II Jaką kwotę finansowania można uzyskać?

Kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorcy zależy od poziomu spadku obrotów (odpowiednie progi to 25%, 50% i 75%) i liczby pracowników. Na jednego pracownika taki przedsiębiorca może uzyskać kwotę 12 000 , 24 000, 36 000 zł.  Maksymalna kwota subwencji Finansowej dla mikroprzedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 324 000 zł.

Dla MŚP wygląda to nieco inaczej i zależy od przychodów i ich spadku. Maksymalna kwota subwencji finansowej, którą może uzyskać MŚP, jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów MŚP ze sprzedaży w 2019 r. oraz zależy od spadku przychodów ze sprzedaży w związku z COVID-19  względem odpowiednio określonych miesięcy. Kwoty subwencji mogą przyjąć wartość 4%,  lub 6% lub  8% wartości przychodów ze sprzedaży przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%. 

 

III Na co można przeznaczyć środki?

Subwencja może być przeznaczona na:

-  pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),

 - przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej,

Obowiązuje jednak zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

 

IV Procedura wnioskowania o subwencję

Program obsługuje Polski Fundusz Rozwoju. Finansowanie programowe udzielane jest za pośrednictwem banków, przyjmujących w imieniu PFR wnioski i odwołania, przekazujących Beneficjentom decyzje PFR, zawierających umowy subwencji finansowych i przekazujących środki pieniężne tytułem subwencji finansowych. Lista banków, które aktualnie obsługują wnioski udostępniona jest na stronie https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html. Wniosek może zostać złożony wyłącznie drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną wybranego banku. Beneficjent ma prawo do złożenia tylko jednego wniosku, a udzielenie finansowania programowego następuje zgodnie z kolejnością rozpoznawania wniosków przy czym pierwszeństwo rozpoznania przyznane będzie tym wnioskom, które będą kompletne i nieobarczone brakami.

 

V Możliwość umorzenia subwencji

W każdych okolicznościach zwrotowi podlega wyłącznie 25% subwencji. Pozostała część subwencji -aż do wysokości 75%- może podlegać umorzeniu w zależności od spełnienia warunków, którymi jest: dalsze prowadzenie działalności oraz utrzymanie zatrudnienia ( w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji).

Łącznie, mikroprzedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia ( i nie zaprzestał działalności, nie otworzył likwidacji ani postepowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego), może zachować (bez obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości Subwencji Finansowej, a w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej dotyczy 25% jej wartości.

Natomiast dla MŚP dodatkowo kwota umorzenia lub zwrotu zależy również od wykazania straty. Strata bowiem pomniejsza kwotę do zwrotu. Niezależnie zatem od powyższych warunków zwrotowi przez MŚP podlega dodatkowo kwota w wysokości do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez MŚP skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym MŚP odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym została podjęta decyzja o przyznaniu subwencji

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie materiałów udostępnianych przez PFR.

 r pr. Maciej Wąsik, r.pr. Adam Klimczak (spółki24.net)

WhitePress Prawa