Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

We wrześniu ubiegłego roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie Kodeksu Spółek Handlowych. Nowelizacja ma związek przede wszystkim z obowiązkową dematerializacją akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych z dniem 1 stycznia 2021 roku. Co to oznacza w praktyce?

 

Czym jest dematerializacja akcji?

Wszystkie akcje emitowane od 2021 roku przez niepubliczne spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne (akcje imienne oraz akcje na okaziciela) nie będą mieć formy standardowego dokumentu. Dodatkowo, dnia 1 stycznia 2021 roku wygaśnie moc obowiązująca papierowych dokumentów akcji wydanych do tej pory przez spółki komandytowo-akcyjne i spółki akcyjne. Zachodzi więc konieczność usunięcia ich z obrotu fizycznego i zastąpienia formą elektroniczną.

Zmiany te budzą sporo wątpliwości wśród prawników i samych przedsiębiorców, ale wpisują się jednocześnie w trend postępującej cyfryzacji – np. wcześniej dematerializacji obligacji.

 

Nowe obowiązki spółek związane z procesem dematerializacji akcji

Spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne od 1 stycznia 2020 roku mają obowiązek posiadania i prowadzenia stron internetowych. Musi na nich znaleźć się specjalne miejsce na komunikowanie się z akcjonariuszami. To tam zamieszczane będą docelowo wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych ogłoszenia odnośnie walnych zgromadzeń.

Oprócz tego akcje spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych (niepublicznych) podlegać mają obowiązkowej rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w formie elektronicznej. Co więcej, do prowadzenia takiego rejestru, upoważnione są podmioty posiadające uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Są to przede wszystkim domy maklerskie i niektóre banki. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego akcjonariusza osobno.

W praktyce nabycie akcji czy ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego odbywać się będzie dopiero w momencie dokonania w rejestrze akcjonariuszy odpowiedniego wpisu. Wskazywać musi on nabywcę oraz liczbę, rodzaj, serie oraz numery akcji. Podmioty prowadzące rejestry akcjonariuszy będą mieć na to tydzień czasu.

 

Dematerializacja wydanych akcji

Do dnia 1 stycznia 2021 roku niepubliczne spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne mają obowiązek przeprowadzić wspomnianą dematerializację wydanych do tego czasu akcji. W tym celu muszą zarejestrować je w rejestrze akcjonariuszy. Wraz z dniem 1 stycznia 2021 roku wygasa bowiem moc prawna papierowych dokumentów akcji.

Każda spółka w celu przeprowadzenia dematerializacji wydanych akcji, powinna pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia w spółce akcji. Dopiero po ich otrzymaniu, spółka może złożyć stosowny wniosek o wpis do rejestru akcjonariuszy. Pierwsze wezwanie musi mieć nastąpić do dnia 30 czerwca 2020 roku. Wcześniej spółka powinna zawrzeć z podmiotem wybranym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy umowę o prowadzeniu rejestru.

Cały proces wiąże się z pewnymi kosztami dodatkowymi. Wynikają one z obowiązku posiadania strony internetowej oraz prowadzenia rejestr akcjonariuszy. Dematerializacja akcji to także koniec z anonimowością akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela.

 


Więcej na temat finansów znajdą Państwo na stronie http://www.ozogtomczykowski.pl/.

WhitePress Prawa