Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Obecnie coraz większa liczba zakładów produkcyjnych, niezależnie od obszarów swojej działalności, stara się minimalizować negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Nacisk kładzie się więc na rozwój, a nawet proekologiczne inwestycje, do których zaliczyć można między innymi korzystanie z nowoczesnych i wydajnych, a zarazem energooszczędnych i wodooszczędnych linii technologicznych. Ważne stają się również działania, które mają na celu odzysk ciepła.

 

Zakłady produkcyjne - jak dbają o środowisko?

Może odbywać się to dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska technologii, jakie są związane z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Racjonalne gospodarowanie energią cieplną (oraz jej oszczędzanie) powinno stać się jednym z najważniejszych celów stojących przed każdym zakładem produkcyjnym. Bardzo ważne jest również zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne, to znaczy działania oparte na obniżeniu emisji gazów i pyłów emitowanych do powietrza. Systemy ochronne środowiska w przedsiębiorstwie powinny jednak obejmować nie tylko ochronę powietrza atmosferycznego, ale także właściwe: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową i ochronę przed hałasem.

Również ważne jest to, by zakłady produkcyjne były nastawione na realizację takich przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą zmierzać do ograniczenia uciążliwości produkcji dla środowiska. Istotne jest również dostosowanie się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska: zarówno krajowych, jak i dyrektyw obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ograniczenie negatywnego wpływu działalności zakładu cieplnego na środowisko naturalne można przeprowadzać m.in. poprzez działania takie jak:

  • modernizacja systemu ciepłowniczego, automatyzacja procesu spalania i wyposażenie węzłów cieplnych w nowoczesną automatykę,
  • bieżąca modernizacja źródeł ciepła oraz urządzeń odpylających,
  • okresowe pomiary emisji, to znaczy monitoring zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych do atmosfery,
  • monitoring zużycia surowców, materiałów, energii (i analiza wskaźników zużycia w stosunku do wielkości produkcji),
  • stosowanie paliwa o wysokich parametrach (tzn. wysokiej wartości opałowej przy niskiej zawartości siarki i popiołu),
  • ograniczenie: emisji spalin, ilości wytwarzanych odpadów, a także zużycia wody oraz produkcji ścieków.

Tak jak było wspomniane wcześniej, najważniejsze jest, by dane przedsiębiorstwo spełniało normy w zakresie ochrony środowiska i wymagane prawem standardy jego ochrony.

 

Odzysk ciepła - zalety

Troska o środowisko w zakładzie produkcyjnym może przejawiać się również realizacją układu odzysku ciepła, np. do miejskiego systemu ciepłowniczego. Pozwoli to na zagospodarowanie tzw. ciepła odpadowego, a zarazem na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Inną opcją jest sprzedaż odzyskanego ciepła w postaci gorącej wody. Efektywne zagospodarowanie ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym może odbywać się poprzez wymianę sprężarek na jednostki z modułami do odzysku ciepła oraz budowę instalacji do odzysku i połączenia jej z systemem ciepłowniczym.

Tego rodzaju rekuperacja ciepła będzie przyczyniać się do ochrony środowiska, a ciepło technologiczne powstające w wyniku procesów produkcji może być wykorzystane przez "sąsiadów" zakładu. Takie działania zmniejszą też zużycie wody do chłodzenia, a także koszty produkcji. Podniosą za to gwarancję dostaw ciepła. Dbałość o środowisko będzie też oczywiście przejawiać się w dążeniu przedsiębiorstwa do ograniczania zużywanej wody, energii i gazu, a także do zmniejszania ilości powstających ścieków i odpadów.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Pneumatik S.A.

WhitePress Prawa