Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Materiał prasowy Work Service S.A.

W ostatnich miesiącach systematycznie umacnia się pozycja pracowników na rynku pracy. Potwierdza to także czwarta edycja Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service S.A., z którego wynika, że od początku roku spadł z 28% do 19% odsetek obawiających się o zatrudnienie, a co drugi pracujący Polak oczekuje wzrostu wynagrodzenia. Zdaniem ekspertów, pracownikom będzie coraz łatwiej negocjować wyższe stawki zmieniając czy szukając pracy. Tym bardziej, że ponad 28% pracodawców planuje w najbliższych miesiącach nowe rekrutacje – to najwyższy odsetek ze wszystkich edycji badania. Z drugiej jednak strony, tylko 5% firm planuje podwyżki wynagrodzenia.

– Kondycja polskiego rynku pracy w 2015 roku jest bardzo dobra. Stopa bezrobocia jest najniższa od 2008 roku, rośnie popyt inwestycyjny i konsumpcja. To wszystko przekłada się na stabilny wzrost gospodarczy, który stymuluje rynek pracy. Ten pozytywny trend utrzymuje się już od ubiegłego roku, jednak teraz wyraźnie widzimy, że wpływa na poczucie stabilizacji. Poprawiająca się koniunktura powoduje, że pracownicy nie obawiają się o utratę miejsca pracy, są chętni do zmiany zatrudnienia, zakładają i oczekują, że ich wynagrodzenie będzie rosło – mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service S.A. – Co prawda, pracodawcy niechętnie deklarują podwyżki, ale warto wziąć pod uwagę, że w związku z umacniającym się rynkiem pracownika, wzrasta presja płacowa, którą wyraźnie widać wśród kandydatów, już na etapie rekrutacji. Zarządzający firmami chcąc przyciągnąć nowych specjalistów, muszą już na początku zapłacić więcej. To powstrzymuje wewnętrzne wzrosty płac wśród obecnej załogi i powoduje powściągliwość w deklarowaniu podwyżek – dodaje Tomasz Hanczarek.

Pracownicy czują się coraz pewniej

Z najnowszego Barometru Rynku Pracy wynika, że spada odsetek Polaków niepokojących się o swoje miejsce pracy – z 28% w I kwartale 2015 roku do 19% w lipcu br. (-9 p.p.). Największa niepewność występuje wśród osób zarabiających do 1000 zł netto miesięcznie (50%) oraz zatrudnionych na niepełny etat (29%).

Jednak nie tylko mniejsza liczba obawiających się utraty pracy wskazuje na rosnącą pewność siebie pracowników. W porównaniu do I kwartału 2015 roku, Polacy są większymi optymistami, jeżeli chodzi o zakładany czas szukania nowej posady. W najnowszej edycji badania dominują osoby przekonane, że znajdą nowe zatrudnienie w czasie krótszym niż miesiąc (45%). To duża zmiana, bo w I kwartale 2015 roku takich osób było niecałe 30%.

Pracodawcy będą więcej zatrudniać

Dobra sytuacja gospodarcza znajduje odzwierciedlenie w deklaracjach pracodawców, którzy w zdecydowanej większości (77%) zakładają utrzymanie obecnego poziomu miejsc pracy oraz aktualnego poziomu płac (86%). Rośnie jednak odsetek firm planujących zwiększanie zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach – 14,7% pracodawców. To o 2 p.p. więcej niż w I kwartale 2015 roku. Kolejnych 13,6% pracodawców planuje utrzymać obecny stan poprzez nowe rekrutacje. Ponad połowa przedsiębiorców zatrudniać będzie pracowników średniego i niższego szczebla (odpowiednio 56% i 52%). Blisko co dziesiąta firma poszukuje kadry zarządzającej.

Dostęp do odpowiednich pracowników, czy to niższego czy wyższego szczebla, to nadal strategiczny, choć coraz trudniejszy do osiągnięcia, cel dla każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli zestawimy rosnące oczekiwania pracowników z wysoką liczbą ofert rekrutacyjnych, możemy spodziewać się, że poszukujący pracy nie będą mieli problemu z uzyskaniem pożądanego poziomu wynagrodzenia na początku. Bowiem walkę o personel wygrają ci, którzy zaoferują wyższą pensję – podkreśla Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

Deklaracje wzrostu zatrudnienia w co czwartej firmie nie idą w parze z gwarancją wzrostu płac. Tylko 5% firm planuje podwyżki dla załogi. Nie studzi to jednak oczekiwań pracowników. Ponad połowa z nich (51%) oczekuje wzrostu wynagrodzenia.

Rośnie znaczenie agencji zatrudnienia

Większość firm, które planują rekrutacje, zamierza szukać pracowników trzema drogami: przez Urzędy Pracy (64%), przez znajomych (63%) oraz przez serwisy internetowe (60%). Popularnym narzędziem poszukiwania pracowników są także strony własne z zakładką „Kariera” (38%). Co czwarta firma zamierza skorzystać z usług firm specjalizujących się w outsourcingu usług personalnych – to o prawie 9 p.p. więcej niż w I kwartale 2015 roku. Warto podkreślić, że większość firm w Polsce, w trakcie rekrutacji pracowników, korzysta z kilku dostępnych narzędzi w celu maksymalizacji liczby oraz jakości otrzymanych aplikacji. – Zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia będzie systematycznie wzrastało. Wynika to przede wszystkim z niedopasowania kwalifikacji kandydatów do potrzeb rynku pracy. Ponadto wskutek emigracji utrzymującej się na poziomie znacznie przewyższającym imigrację, polski rynek pracy doświadczył istotnego drenażu rąk do pracy, zarówno jeśli chodzi o pracowników fizycznych, jak i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zjawiska te przekładają się na większe trudności z zaspokojeniem potrzeb kadrowych firm mówi Monika Zaręba, ekspert ds. rynku pracy, Pracodawcy RP.

Bardzo dobre pierwsze półrocze jak i wyniki naszego badania wskazują dosyć jednoznacznie, że na drugą połowę roku możemy patrzeć optymistycznie. Na koniec roku powinniśmy obserwować już jednocyfrowy poziom bezrobocia, co będzie stanowiło przekroczenie psychologicznej bariery, za którą będziemy już mieć rynek pracownika – dodaje Tomasz Hanczarek.

***

Metodologia badania:

Dane prezentowane w ramach „Barometru Rynku Pracy 4” zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A. Badanie zostało podzielone na dwie kategorie:

  • Pracowników – Badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=550) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania), wyniki poddano procedurze ważenia. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,4%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w lipcu 2015 r.
  • Pracodawców – Badanie zrealizowano na próbie pracodawców (N=300) dobranych w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników), z uwzględnieniem województwa – miejsca prowadzenia działalności oraz branży firmy. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby to +/- 4,2%, a dla wyróżnionych trzech klas wielkości zatrudnienia +/- 10,2%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w lipcu 2015 r.