Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W postępowaniu poniżej progów unijnych zmieniliśmy formularz cenowy, usuwając jedną z pozycji. Zmiana była opublikowana na stronie internetowej łącznie z poprawionym formularzem. Jeden z wykonawców dołączył do oferty formularz cenowy w pierwotnym wyglądzie czyli łącznie z usuniętą poz. 6. Czy taką ofertę należy odrzucić jako niezgodną z siwz? Czy podlega ona pod omyłkę z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp?

 

Zamawiający powinien w tej sytuacji poprawić niezgodność formularza cenowego z tym skorygowanym przez niego na etapie przed złożeniem ofert.

Natomiast w przypadku braku informacji o wielkości opakowania wymaganej w formularzu cenowym stanowiącym de facto ofertę w rozumieniu art. 66 kc zamawiający jest zobowiązany ją odrzucić jako niezgodną z siwz.

W przypadku modyfikacji formularza cenowego przez zamawiającego w wyniku odpowiedzi na złożone zapytania zgodnie z art. 38 ustawy Pzp lub z uwagi na własną korektę  zamawiającego, wykonawcy są zobowiązani złożyć oferty zawierające te zmiany. To po ich stronie leży obowiązek śledzenia zmian wprowadzanych przez zamawiającego, publikowanych na stronie internetowej zamawiającego.  W przypadku, gdy wykonawcy nie wprowadzą takich modyfikacji, należy dokonać oceny stanu faktycznego indywidualnie w każdym zaistniałym przypadku.

W sytuacji opisanej w zapytaniu wykonawcy złożyli formularze, w których zamawiający uprzednio usunął jedną z pozycji. Możliwe będzie w tym przypadku konwalidowanie ofert wykonawców, którzy nie usunęli tej pozycji w formularzach składanych z ofertą. Zamawiający z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, może poprawić formularz, wykreślając z niego poz. nr 6  oraz odpowiednie bilansując cenę oferty w podsumowaniu poprzez pomniejszenie jej o wartość wyceny poz. nr 6.

Zamawiający po poprawieniu oferty w tym zakresie, przesyła wykonawcy, którego ofertę  skorygował, informację o wprowadzonych zmianach.

Natomiast w przypadku  nieuwzględnienia w formularzu cenowym informacji dotyczącej wielkości opakowania, gdzie sam formularz przygotowany przez zamawiającego zawiera informacje o jednostce miary wyrażonej w litrach oraz ilości, zamawiający ma podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W tym przypadku wielkość opakowania stanowi deklarację, wykonawca  wycenia ofertę w stosunku do ilości litrów podanych w formularzu przez zamawiającego oraz wskazuje wielkość opakowania.  Zamawiający nie ma w tym przypadku możliwości samodzielnego skorygowania  wielkości opakowania, nie wie bowiem, jaką wielkość opakowania mógłby zaoferować wykonawca.

Nie może także samodzielnie podać wartości jednostkowej 1 sztuki opakowania, jeśli nie dysponuje takimi danymi z oferty. Z kolei każdy inny sposób uzyskania tych informacji prowadziłby do negocjacji złożonej oferty.

Dlatego też zamawiający  w tym przypadku jest zobowiązany do odrzucenia oferty.

A co zrobić w przypadku omyłki? Sprawdź!

 

Podstawa prawna

  • art. 87 ust. 2, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Andrzej Łukaszewicz – konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, reprezentuje przed KIO, ekspert Portalu Zamówień Publicznych i Prywatnych www.portalzp.pl   

WhitePress Prawa