Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który ma na celu ustalenie jej wartości. Przeprowadza się go w różnych celach, dlatego też bardzo ważne jest to, by wartość firmy była miarodajna i ustalona w sposób prawidłowy. Na czym polega wycena przedsiębiorstwa? Jak oszacować wartość przedsiębiorstwa w dobie rosnącej inflacji? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 wycena przedsiebiorstwa w trudnych czasach

Na czym polega wycena spółki?

Wycena przedsiębiorstwa to jak wspomniano we wstępie proces, który ma na celu ustalenie jego wartości, którą wyraża się w jednostkach pieniężnych. Co istotne przepisy polskiego prawa nie określają dokładnie tego, w jaki sposób i przez kogo może zostać wycena przedsiębiorstwa. Należy jednak stosować się do prawnych rekomendacji wydanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), które są znane jako Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. 11 kwietnia 2011r. nota ta została uchwalona przez Radę Krajową PFSRM i włączona jako Nota interpretacyjna nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa”(NI 5) do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.

na czym polega wycena spolki

Komu zatem powierzyć przeprowadzenie wyceny firmy? Jak już wspomniano przepisy nie określają konkretnie tego, że w wycenie przedsiębiorstwa musi uczestniczyć biegły rewident, czy rzeczoznawca majątkowy. Ważne jest natomiast to, by była to osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. W związku z tym wycenę można zlecić specjalistom, których oferta jest dostępna pod hasłem: SIPEX - wycena przedsiębiorstwa.

 

Metody wyceny przedsiębiorstw

Wyceny przedsiębiorstw przeprowadza się przy użyciu określonych metod, które powinny być dopasowane zarówno do specyfiki danej firmy, jak i celu, w którym szacowana jest wartość firmy. W praktyce bardzo często wykorzystuje się różne metody wyceny przedsiębiorstwa, dzięki czemu uzyskane informacje są miarodajne, a sama wycena kompleksowa.

Jakie metody można zastosować? Mogą to być miedzy innymi metody dochodowe, takie jak np. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, które skupiają się na badaniu zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków. Kompleksowa wycena wymaga jednak połączenia metody dochodowej z metodami majątkowymi, ponieważ uzyskany wynik wyceny należy skorygować o aktywa i pasywa, które nie zostały uwzględnione w prognozowanej działalności operacyjnej. Wycena firmy może nastąpić również przy wykorzystaniu metod wyceny majątkowych, takich jak metoda wartości skorygowanych aktywów netto, metodę wartości likwidacyjnej oraz metodę wartości odtworzeniowej.

metody wyceny przedsiebiorstw2

W ich przypadku sumuje się wartość aktywów posiadanych przez firmę, które należy pomniejszyć następnie o kwotę posiadanych zobowiązań. Wycena przedsiębiorstw może opierać się także o metody porównawcze, w przypadku których przedmiot wyceny zestawiany jest z innym podmiotem działającym w tym samym sektorze. Ważne jest jednak to, by była to firma o zbliżonej wielkości i potencjale.

 

Jak przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa w dobie inflacji?

Ustalenie wartości firmy w dobie inflacji wymaga wyboru odpowiednich metod wyceny. Trudna sytuacja na rynku powoduje bowiem, że oszacowanie wartości firmy na podstawie posiadanych aktywów nie będzie proste. Wyceniane przedsiębiorstwo może mieć również rosnące zobowiązania, które są efektem wzrostu kosztów kredytu. Proces wyceny przedsiębiorstwa powinien uwzględniać zatem również metodę dochodową, która określi to, czy firma jest w stanie generować zyski w trudnej sytuacji gospodarczej. Istotna w tym przypadku jest zatem odpowiednia analiza rachunku przepływów pieniężnych.

 

W jakim celu dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa?

Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw określają sytuacje, w których konieczna może być wycena wartości przedsiębiorstwa. Celem może być bowiem dostarczenie niezbędnych informacji nie tylko dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem, ale również w celu zabezpieczenia kredytu, sprawozdawczości finansowej, wyceny udziałów, czy po to, by wzmocnić siłę przetargową jednej jednostki. Wycenę przeprowadza się także w przypadku transakcji kapitałowych, takich jak fuzje, przejęcia, czy podwyższenie kapitału zakładowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że wycena przedsiębiorstwa w dobie inflacji wymaga indywidualnego podejścia, ponieważ firmy borykają się wówczas z różnymi problemami. Stosowane metody określają standardy wyceny przedsiębiorstwa dzięki czemu oszacowanie wartości może być miarodajne.

WhitePress Prawa