Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Upadlość
Zawirowania spowodowane najpierw pandemią COVID-19, a obecnie wojną w Ukrainie powodują szereg problemów gospodarczych, które w najbliższym czasie – najprawdopodobniej – będą się jeszcze pogłębiać. To z kolei poważnie zwiększa zagrożenie utraty płynności finansowej przez spółki, a tym samym ich niewypłacalności, będącej podstawą do ogłoszenia upadłości. Co warto wiedzieć o upadłości spółki?

 

 

 

Na czym polega upadłość spółki?

Zgodnie z Prawem upadłościowym upadłość spółki może zostać ogłoszona, gdy spółka stała się niewypłacalna – a więc utraciła zdolność regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Warto przy tym pamiętać – co wyjaśnia prawnik kancelaria adwokacka – że w przypadku spółek ustawodawca zakłada, że z niewypłacalnością mamy do czynienia także wówczas, gdy zobowiązania spółki przekraczają wartość jej majątku. Jednak, aby na tej podstawie ogłosić upadłość spółki stan ten musi trwać przynajmniej przez dwa lata. Zawsze to, czy rzeczywiście spółka jest niewypłacalna bada sąd rozpoznający wniosek o ogłoszenie upadłości.

Otóż upadłość spółki ogłasza sąd, działając na wniosek. Nie można więc ogłosić upadłości z urzędu. Najczęściej taki wniosek składa sam upadły dłużnik – a więc przykładowo spółka – jednak w pewnych wypadkach może złożyć go do sądu także wierzyciel. Ogłoszenie upadłości otwiera postępowanie upadłościowe, które przebiega według ściśle określonych reguł, a jego celem jest zaspokojenie wierzycieli. Czyli po prostu spłata zobowiązań spółki. Czym charakteryzuje się postępowanie upadłościowe?

 

Skutki ogłoszenia upadłości

Po ogłoszeniu upadłości spółki cały jej majątek staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk. Jego najważniejszym zadaniem jest sprzedaż tego majątku w celu pozyskania gotówki, z której będzie można zaspokoić wierzycieli. Do czasu zakończenia upadłości syndyk zarządza spółką, może więc chociażby przeglądać jej dokumenty. Choć co prawda w praktyce dotychczasowy zarząd – przynajmniej w pewnym zakresie – prowadzi bieżące sprawy spółki. Jednak zawsze czyni to pod nadzorem syndyka, którego zgoda jest potrzebna właściwie na każdą poważniejszą czynność. Ponadto do nazwy spółki dodaje się określenie „w upadłości”, co pozwala na to, że każdy zainteresowany może dowiedzieć się o prowadzeniu tego postępowania.

Wobec tego ostatecznym skutkiem upadłości jest po prostu likwidacja spółki. Po tym, gdy stosowne procedury zakończą się, spółka najczęściej jest wykreślana z Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza kres jej istnienia. Warto wiedzieć, że jest to możliwe wówczas, gdy sąd upadłościowy stwierdzi, że postępowanie dobiegło końca. Natomiast wniosek o wykreślenie spółki z KRS składa syndyk masy upadłości. Do tego zaś konieczne jest zrealizowanie planu podziału funduszy masy upadłości – czyli po prostu spłata wierzycieli – bądź uznanie, że wartość majątku spółki nie pozwala na realizację tego celu. Dlatego decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości powinna być dobrze przemyślana. W końcu prowadzi ona do bardzo poważnych konsekwencji.

 

Zawirowania spowodowane najpierw pandemią COVID-19, a obecnie wojną w Ukrainie powodują szereg problemów gospodarczych, które w najbliższym czasie

Kiedy powinno się zdecydować na separację?

Systemy MRP. Jak wygląda planowanie zapotrzebowania materiałowego?