Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

sprawozdania finansowe
Stworzenie spełniającego wszystkie wymagania sprawozdania finansowego nie jest zadaniem łatwym. Wymaga dokładności i skrupulatności, dlatego też jest często oddawane do przygotowania przez profesjonalne biuro rachunkowe. Dzięki temu uzyskuje się pewność co do formy i jakości raportu.

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe - co to jest i kogo dotyczy?

Raport, sporządzany z całorocznej działalności przedsiębiorstwa, który zawiera podstawowe informacje pod względem finansowym, nazywamy sprawozdaniem finansowym. Dokument ten wykonuje się pod koniec roku obrotowego, a dzień jego utworzenia określa się jako bilansowy. Obowiązek sporządzenia obejmuje firmy, które są zmuszone przez prawo do prowadzenia ksiąg rachunkowych (np. ze względu na status prawny lub wysokość przychodów) albo dobrowolnie zdecydowały się na taką formę rozliczania. Zaliczają się do nich spółki kapitałowe, osobowe, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność. W tym przypadku nie liczy się, jaka jest forma działalności, tylko jak się ewidencjonuje przychody i koszty w firmie.

 

Kto jest odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdania finansowego?

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego spoczywa na kierownikach jednostek. Zalicza się do nich członków zarządu spółek kapitałowych, syndyków, likwidatorów, zarządców w postępowaniu upadłościowym, komplementariuszy odpowiedzialnych za sprawy spółki (dotyczy komandytowej i komandytowo-akcyjnej), a także wspólników, którzy prowadzą sprawy w spółce jawnej, partnerskiej i cywilnej. Jednak nie zawsze osoby, które zarządzają przedsiębiorstwem, są w stanie opracować taki raport, gdyż wymaga on niezwyklej dokładności oraz wiedzy. W takim wypadku warto korzystać z profesjonalnego wsparcia, jakim jest biuro rachunkowe. Odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni pracownicy sporządzą sprawozdanie finansowe na najwyższym poziomie, bez błędów i niedociągnięć, które bardzo często zdarzają się w firmach.

 

Co powinno zawierać sprawozdanie?

Sprawozdania finansowe należy sporządzać w języku polskim oraz w walucie polskiej. A składają się one z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych. Trzeba także do niego dołączyć uchwałę, która zatwierdza te dokumenty, sprawozdanie z działalności (spółki komandytowo-akcyjne i komandytowe), uchwałę o pokryciu straty lub podziale zysku, sprawozdanie lub opinie biegłego rewidenta, jeśli podlegało badaniu.

 

Utylizacja pieczątek - jak zadbać o poprawną likwidację starych pieczątek

Podział majątku przy rozwodzie – czy warto skorzystać z pomocy adwokata?

WhitePress Prawa