Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

kasa on-line
W bieżącym roku 2021 upływa ostateczny termin na zakup i wdrożenie przez przedsiębiorców kas fiskalnych on-line. Obecnie, co do zasady, wszyscy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani wycofać tradycyjne kasy fiskalne i rozpocząć korzystanie z kas on-line.

 

 

 

 

 

1.  Czym jest kasa on-line?

To kasa rejestrująca, która zapewnia prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Obowiązek ich stosowania został wprowadzony nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. W celu wykonania zapisów ustawy zostały wydane lub zmienione stosowne rozporządzenia wykonawcze, w szczególności w zakresie termnów rozpoczęcia stosowania obowiązku.

 

2. TERMINY

Terminy rozpoczęcia korzystania z kas fiskalnych on-line były kilkukrotnie przesuwane. Początkowo ich stosowanie było fakultatywne. Stopniowo obejmowane obowiązkiem były kolejne grupy przedsiębiorców. Obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, obowiązkiem objęto ostatnią grupę przedsiębiorców, tj. prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

To już ostatnia grupa podatników, dla których obowiązek został przedłużony Wcześniej przedłużony termin rozpoczęcia korzystania z kas fiskalnych on-line upłynął dla:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

 

3. MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA TERMINU

Na zasadach ogólnych Ordynacji Podatkowej można jednak wnioskować o przedłużenie terminu rozpoczęcia używania kas fiskalnych on-line. Można jednak wnioskować o przedłużenie terminu, który jeszcze nie upłynął. Wniosek składa się do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wniosek musi być uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym (art 48 Ordynacji podatkowej).

r.pr. Maciej Wąsik, r.pr. Adam Klimczak (spolki24.net)

 

Czy wiesz, gdzie najlepiej zakupić materiały do biura?

Reprezentacja prawna przedsiębiorstwa - kiedy potrzeba?