Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Mediacje to alternatywne rozwiązanie dla postępowania sądowego, dotyczącego rozstania i separacji. Przeprowadzane z udziałem neutralnego pośrednika pozwalają na ustalenie wielu szczegółów, dotyczących kwestii rodzinnych. W jaki sposób przeprowadzane są mediacje?

Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacja w sprawach rodzinnych

Mediacje w sprawach rodzinnych ukierunkowane są na zawarcie wspólnie wypracowanej ugody pomiędzy stronami konfliktu oraz ustalenie warunków rozstania, tj. sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, alimentów, strategii wychowawczej, czy też podziału wspólnoty majątkowej. Nie praktykuje się ich jednak w przypadku wątpliwości co do ojcostwa (macierzyństwa). Mediacje są o wiele tańszym sposobem rozwiązywania sporu od postępowania sądowego. Ich kolejnym atutem jest znacznie krótszy czas zawarcia ostatecznej ugody. Cały proces odbywa się z udziałem neutralnego mediatora wybieranego przez obie strony sporu.

 

Mediacje, dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej

Postępowanie w sprawach rodzinnych rozstrzyga sąd, który bierze pod uwagę wnioski ustalone w toku mediacyjnym. Pośrednik stron sporu zobligowany jest do przedstawienia różnych typów wychowania wraz z warunkami niezbędnymi do sprawowania określonej władzy rodzicielskiej. Mediacje w sprawach rodzinnych dotyczą m.in. częstotliwości kontaktów z dzieckiem lub ich zmiany w przypadku orzeczenia wydanego przez wyższą instancję w sprawie o rozwód (separację). Kiedy warunki ugody zostaną zaakceptowane przez obie strony konfliktu, wówczas neutralny mediator przekazuje protokół sądowi.

 

Kwestia obowiązku zachowania tajemnicy mediacji

Każdy pośrednik musi przestrzegać obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Może się jednak zdarzyć, że strony sporu zwolnią go z tego przymusu. W takim przypadku sąd ma prawo powołać pośrednika jako świadka w postępowaniu o rozwód albo separację. Dopuszcza się również indywidualne spotkania z mediatorem, jednak nigdy nie mają one celu faworyzowania jednej ze stron. Najkorzystniejsze warunki zawarcia ugody można uzyskać, wybierając na neutralnego pośrednika osobę z kompetencjami psychologicznymi, socjologicznymi i prawniczymi. Pierwsze posiedzenie mediacyjne odbywa się w terminie dogodnym dla każdej z osób. Warto zaznaczyć, że mediatora wspólnie wybierają strony konfliktu.

 

Co zrobić, gdy postępowanie dotyczy praw majątkowych?

Szczegóły w zakresie prowadzenia mediacji zależą m.in. od rodzaju sporu, nastawienia obu stron oraz przedmiotu rozstrzygnięć. Jeśli postępowanie dotyczy spraw majątkowych, wówczas wynagrodzenie mediatora jest równe 1% wartości mienia. Przedmiotem ugody mogą być m.in. pieniądze, nieruchomości, a także pasywa. W przypadku innych spraw wynagrodzenie dla pośrednika zależy głównie od cennika ośrodka mediacyjnego. Do kosztów mediacji dolicza się również pieniądze za korespondencję, rozmowy telefoniczne itd. Zawartą ugodę zatwierdza sąd lub akt wydany przez notariusza. Wynagrodzenie mediatora pokrywają obie strony sporu, najczęściej 50:50. W postępowaniu porozumiewawczym podjętym z postanowienia sądu wysokość kosztów mediacji niemajątkowych wynosi 60 zł za pierwsze posiedzenie, a każde następne – 30 zł.

 

Mediacje zgodne z zasadami współżycia społecznego

Mediacja w sprawach rodzinnych to poufna metoda rozwiązywania sporu.  Dzięki niej możliwe jest ustalenie warunków rozstania korzystnych dla każdej osoby. Kiedy strony ustalą mediatora, mają prawo oczekiwać od niego: bezstronności, obiektywizmu, poszanowania godności, tajemnicy itp. Dlaczego warto zdecydować się na porozumienie, a nie postępowanie sądowe? Wydatki mediatora poniesione przez obie strony są znacznie tańsze od kosztów całego toku rozprawy. Co więcej, zawarcie ugody zajmuje o wiele mniej czasu. Mediacje ukierunkowane są przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb rodziny – byłych małżonków i dzieci. Oznacza to, że ustalone warunki rozstania mają realne korzyści dla wszystkich. Po zakończeniu całego procesu mediator przekazuje protokół sądowi, który go zatwierdza. Innymi słowy, mediacje są w stu procentach zgodne z zasadami współżycia społecznego.

 

Mediacje w sprawach rodzinnych – czy warto?

Jeśli chcesz dowiedzieć się szczegółów, dotyczących postępowania mediacyjnego, zapraszamy na stronę mediana.sos.pl.  Znajdziesz tam informacje na temat podstaw prawnych, opłat, postępowania sądowego itp. Czy przeprowadzenie mediacji ma jakieś wady? Najważniejsze z nich to:

  • brak możliwości zawarcia porozumienia w przypadku mocno skonfliktowanych stron,
  • ograniczone zaufanie do mediatora,
  • brak gwarancji ostatecznego rozstrzygnięcia sporu (dodatkowe koszty).

Mimo wszystko warto jednak zdecydować się na zawarcie ugody w ramach postępowania mediacyjnego. Może się okazać, że będzie to znacznie korzystniejsze rozstrzygnięcie niż sprawa sądowa. Kluczowe znaczenie ma jednak odpowiednie nastawienie.

 

Warto pamiętać, że mediacja to porozumienie korzystne dla obu stron. Nie można zatem wymuszać na mediatorze rozstrzygnięć, które będą krzywdzące dla drugiej osoby. Tylko w ten sposób można osiągnąć pełne porozumienie. Po więcej informacji wejdź na stronę mediana.sos.pl.

WhitePress Prawa