Porady
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Komu i kiedy przysługuje świadczenie przedemerytalne? Ile wynosi zasiłek przedemerytalny? Jaki wniosek i gdzie złożyć? Jakie warunki należy spełnić? Sprawdzamy!

 

Prawo do otrzymywania świadczenia przedemerytalnego nadaje i reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2004 Nr 120 poz. 1252). Pamiętajmy, że tego rodzaju świadczenie to nie to samo, co wcześniejsza emerytura lub emerytura pomostowa. Od 1 marca 2019 r. kwota świadczenia wynosi 1140,99 zł i jest rodzajem wsparcia finansowego dla osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

 

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?

Aby znaleźć się w gronie osób, którym przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego, trzeba spełniać kryteria ogólne indywidualne. Innymi słowy, po pierwsze dana osoba musi spełnić warunki, które są takie same dla wszystkich, a po drugie, także warunki szczególne, które są uzależnione od jej indywidualnej sytuacji, m.in. wieku czy stażu pracy. Warunki te uregulowane są w wyżej wymienionej ustawie. Przede wszystkim musi zaistnieć sytuacja, w której dochodzi do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niezależnych od zwolnionej osoby. W praktyce chodzi najczęściej o przypadki, gdy zakład pracy upada, przeprowadzane są zwolnienia grupowe lub likwidowane są stanowiska pracy (tzw. redukcja etatów). Ponadto, świadczenie przedemerytalne przysługuje:

 • osobom, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, a później ogłosiły upadłość,
 • osobom, które pobierały rentę przysługującą im z tytułu niezdolności do pracy,
 • osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, ale z powodu śmierci osoby, którą się opiekowały, utraciły prawo do tych środków finansowych.

Szczegółowe warunki świadczenia przedemerytalnego

Wyżej wymieniona ustawa z 30 kwietnia 2004 roku w art. 2 ust. 1 precyzuje także, jakie warunki szczególne muszą zostać spełnione, aby osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne, mogła je otrzymać. Są to następujące zasady:

 • Do dnia, w którym rozwiązano z tą osobą stosunek pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy była ona tam zatrudniona przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz w miała w tym dniu co najmniej 56 lat – w przypadku kobiet, i 61 lat – w przypadku mężczyzn. Ponadto, w dniu rozwiązania stosunku pracy posiadała odpowiedni staż pracowniczy, który uprawnia ją do emerytury. Wynosi on minimum 20 lat - w przypadku kobiet, i minimum 25 lat – w przypadku mężczyzn.
 • Do dnia, w którym rozwiązano z tą osobą stosunek pracy z przyczyn dotyczących jej zakładu pracy (zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła wiek co najmniej 55 lat – w przypadku kobiet, oraz 60 lat, w przypadku mężczyzn i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący minimum 30 lat - w przypadku kobiet, i 35 lat – w przypadku mężczyzn.
 • Do dnia, w którym rozwiązano z tą osobą stosunek pracy z przyczyn dotyczących jej zakładu pracy (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) była tam zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, bez względu na wiek, ale jednocześnie posiadając okres uprawniający do poboru emerytury, wynoszący minimum 35 lat - w przypadku kobiet, i 40 lat – w przypadku mężczyzn.
 • Do dnia ogłoszenia upadłości, osoba ubiegająca się o świadczenie, prowadziła nieprzerwanie, przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność i za ten okres opłacała składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia osiągnęła wiek co najmniej 56 lat – w przypadku kobiet, i 61 lat – w przypadku mężczyzn, a także posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący minimum 20 lat dla kobiet i minimum 25 lat dla mężczyzn.
 • Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne dokonała rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, którą pobierała nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało to prawo, osiągnęła wiek co najmniej 55 lat – w przypadku kobiet oraz 60 lat – w przypadku mężczyzn, a także osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
 • Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne dokonała rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub zasiłku dla opiekuna, który pobierała nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni, o ile utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią podopiecznego, i do dnia, w którym ustało prawo do tych świadczeń, ukończyła wiek co najmniej 55 lat – w przypadku kobiet oraz 60 lat – w przypadku mężczyzn oraz i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący minimum 20 lat dla kobiet i minimum 25 lat dla mężczyzn.

 

Świadczenie przedemerytalne: Formalności urzędowe

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy także dopełnić odpowiednich formalności. Należy w tym celu złożyć wniosek w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w określonym terminie. Na sporządzenie dokumentu mamy do dyspozycji 30 dni. Termin rozpoczyna swój bieg w dniu wydania przez Urząd Pracy zaświadczenia o upływie 180 dni otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Złożony wniosek musi być kompletny, a więc zawierać odpowiednie dokumenty. Są to m.in. zaświadczenie urzędu pracy poświadczające okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, ostatnie świadectwo pracy, dokumenty potwierdzające posiadane okresy pracy. Co istotne, podczas pobierania zasiłku nie możemy bez powodu odmówić przyjęcia oferty zatrudnienia, jeśli taka była przedstawiona przez pracownika urzędu. Fakt ten wyklucza możliwość otrzymania świadczenia. Po rozpatrzeniu wniosku ZUS wydaje decyzję, w której informuje, czy świadczenie przysługuje. Jeśli tak, określona jest jego wysokość i termin płatności. W razie odmowy w decyzji znajdzie się uzasadnienie. Przysługuje nam też prawo do odwołania.

Źródła: https://zaradnyfinansowo.pl/zasilek-przedemerytalny/, obywatel.gov.pl, infolinia ZUS