Porady
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Tak zwana pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych to w niektórych przypadkach obowiązek firm oraz organizacji. W tym artykule wskażemy Ci podstawowe informacje dotyczące tego, kiedy konieczne jest zamówienie tego typu usług księgowych.

 

prowadzenie ksiag rachunkowych

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych — kiedy jest wymagane?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe w przypadku:

 • spółek handlowych (chodzi o księgowość dla spółek osobowych oraz kapitałowych, w tym również w organizacji), a także spółek cywilnych z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
 • osób fizycznych oraz spółek cywilnych osób fizycznych, 
 • przedsiębiorstwa w spadku, 
 • spółek jawnych osób fizycznych,
 • spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), o ile ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły minimum równowartość 2 milionów euro w walucie polskiej. 
 • przedsiębiorstw w spadku, które działają zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeśli na poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe,
 • jednostek organizacyjnych, które działają na podstawie prawa bankowego, a także przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, przepisów o funduszach inwestycyjnych, zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
 • gmin, powiatów, województw i ich związków oraz państwowych, gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich jednostek budżetowych, a także gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych.
 • jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej,
 • oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorstw zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej,
 • jednostek, które nie zostały wyżej wymienione, pod warunkiem, że otrzymają one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych — od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane. Jednym z godnych polecenia usługodawców, który może zająć się prowadzeniem ksiąg rachunkowych Twojej firmy, jest biuro Solidna Księgowa. 

 

Wyżej wymienionych przypadkach warto oczywiście zgłosić się do sprawdzonego biura księgowego. 

 

Komu warto zlecić prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Usługi księgowe w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych warto zlecić sprawdzonemu usługodawcy. Bez względu na to, czy są to usługi księgowe dla spółek, czy też innych podmiotów, warto wybrać sprawdzone biuro rachunkowe znane z niezawodności na branżowym rynku. Dla przykładu prowadzenie ksiąg rachunkowych Solidna Księgowa gwarantuje, że rozliczenie Twojego przedsiębiorstwa znajduje się w dobrych rękach.