Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

upadlosc konsumencka
Każda osoba fizyczna (konsument), która boryka się z problemami finansowymi polegającymi na nieregulowaniu swoich zobowiązań wobec wierzycieli ma prawo złożyć do sądu wniosek o upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka jest formą ogłoszenia bankructwa i rozpoczęcia życia finansowego na nowo. Upadłość konsumencka zawsze ogłaszana jest przez sąd na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące tego jak ogłosić upadłość konsumencką.

 

 

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym w toku, którego ma dojść do oddłużenia dłużnika przy możliwie największym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Najważniejsze informacje są takie. Upadłość konsumencką ogłasza sąd na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Upadłość konsumencka jest postępowaniem długo trwałym a sam wniosek tylko ją rozpoczyna.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje możliwość na umorzenie przynajmniej części zadłużenia, a w niektórych szczególnych przypadkach nawet całości zadłużenia istniejącego względem wierzycieli. Oddłużenie jest podstawowym celem upadłości konsumenckiej.

W toku postępowania upadłościowego może zostać przygotowany plan spłaty części lub całości długów. Pozostała część zadłużenia może zostać zlikwidowana poprzez umorzenie. Plan spłaty długów musi uwzględniać możliwości finansowego upadłego oraz nie może być dłuższy niż 7 lat.

Upadłość konsumencka często nieformalnie nazywana jest bankructwem, co w pewnym sensie oddaje charakter tego typu postępowań.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). Nie ma możliwości ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez przedsiębiorcę, czy wspólnika spółki opisanej w kodeksie spółek handlowych.

Osoba fizyczna, która składa wniosek o upadłość konsumencką musi być w stanie niewypłacalności, czyli nie regulować swoich wymagalnych zobowiązań względem wierzycieli.

Upadłość konsumencka nie wymaga istnienia majątku upadłego. Oczywiście w przypadku istnienia majątku oddłużenie będzie przybierać nieco inną formę, gdyż dojdzie do likwidacji majątku konsumenta a z tak uzyskanych środków finansowana będzie spłata długów na rzecz wierzycieli (następnie dopiero tworzony będzie plan spłaty). Zatem, osoba nie mająca żadnego majątku również może ogłosić upadłość konsumencką.

pomoc prawna w upadlosci

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej kierowany jest zawsze do sądu rejonowego. Sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd rejonowy wydział gospodarczy do spraw upadłościowych właściwy według miejsca zamieszkania dłużnika.

Wniosek o upadłość konsumencką składany jest w formie formularza przygotowanego przez ministerstwo sprawiedliwości. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wypełniać skrupulatnie i zgodnie z prawdą. Każdy wniosek o upadłość konsumencką musi zostać osobiście podpisany przez dłużnika (nawet jeśli ma pełnomocnika). Dotyczy to również wszelkich dokumentów stanowiących tak zwane przedłużki do wniosku o upadłość konsumencką.

Bardzo ważnym elementem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest lista wierzytelności oraz uzasadnienie wniosku. Lista wierzytelności powinna zawierać spis wszystkich długów upadłego, nawet tych niewymagalnych.

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać załączone dokumenty potwierdzające przedstawione we wniosku oraz w jego uzasadnieniu informacje.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga również opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do wniosku o upadłość konsumencką.

Złożyć wniosek należy w dwóch egzemplarza wraz z załącznikami. Upadłość konsumencka prowadzi do oddłużenia upadłego.

wniosek ogloszenie upadlosci

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się poprzez wydanie postanowienia przez sąd rejonowy. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej odbywa się najczęściej na posiedzeniu niejawnym, aczkolwiek sąd może zarządził przeprowadzenie rozprawy.

Czas rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką zależy od danego sądu. Najczęściej dzieje się to w okresie 2-4 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka może stanowić realną alternatywę do rozwiązania problemów finansowych konsumentów, aczkolwiek warto dobrze przeanalizować stan faktyczny danej sprawy, gdyż nie każdy dłużnik może otrzymać upadłość konsumencką. Co więcej, nie każdemu dłużnikowi upadłość konsumencka będzie się opłacać. Pomocna w takiej sytuacji może okazać się opinia adwokata specjalizującego się w prowadzeniu spraw z zakresu upadłości konsumenckich np.: adwokatupadlosc.com.

 

Na co zwrócić uwagę szukając solidnego centrum druku? Podpowiadamy!

Poznaj zalety prostownika z rozruchem i dowiedz się jak z niego korzystać

WhitePress Prawa