Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W polskim porządku prawnym, zgodnie z generalną zasadą, dąży się do tego, by każda nieruchomość była możliwa do zidentyfikowania poprzez utworzoną dla niej księgę wieczystą. Czy jednak każda nieruchomość w kraju ma założoną taką księgę?

nieruchomosc kw 

 

Każda nieruchomość powinna mieć założoną księgę wieczystą. Prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Obowiązek założenia księgi wieczystej spoczywa na właścicielu nieruchomości.

 

Mimo tego, nie każda nieruchomość ma założoną księgę wieczystą. Powody są różne, na przykład księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu albo nie została nigdy założona. Dla nieruchomości, dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych prowadzone są zbiory dokumentów. Są to zbiory założone w przeszłości. Obecnie istnieje zakaz zakładania zbiorów dokumentów, a nowe zbiory nie są tworzone. Prowadzi się je w sądach rejonowych. Złożenie dokumentów do zbioru ma takie same skutki jak dokonanie wpisu w księdze wieczystej, z wyłączeniem przepisów o rękojmi, bowiem dotyczą one wyłącznie ksiąg wieczystych.

 

Co istotne, nawet gdy dla nieruchomości nie ma założonej księgi wieczystej może ona być przedmiotem obrotu nieruchomościami (na przykład sprzedaży). Wówczas, podczas dokonywania czynności notarialnej, notariusz składa do sądu wniosek o utworzenie dla danej nieruchomości księgi wieczystej. Będąc nabywcą takiej nieruchomości należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dokładne sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości na podstawie istniejących dokumentów i rejestrów oraz narzędzi takich jak na przykład geoportal.

 

Obowiązek utworzenia księgi wieczystej spoczywa na właścicielu nieruchomości. Właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania tego obowiązku, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu pod warunkiem, że osoba trzecia doznała w wyniku tego szkody. W praktyce jednak ten przepis jest regulacją niemal martwą. Wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z brzmieniem przepisów, powinien być złożony niezwłocznie. Ustawa nie precyzuje zatem konkretnego terminu i problematyczne jest ustalenie momentu, w którym właściciel nieruchomości miałby podlegać odpowiedzialności odszkodowawczej. Tak samo trudne jest wykazanie powstania szkody z tego tytułu.

WhitePress Prawa