Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Zaciągnięcie zobowiązania wiąże się z jego spłatą. niestety są osoby, które nie wywiązują się z tego obowiązku. Zakładają, ze po określonym czasie, nastąpi przedawnienie długu i po prostu zniknie. Tak jednak nie jest. W takim razie co się dzieje z przedawnionymi zobowiązaniami?

 

Co to jest przedawnienie?

Przedawnienie polega na zwolnieniu dłużnika z uregulowania zobowiązania, W praktyce to oznacza, że pożyczkodawca, który na czas nie upomniał się o zwrot pieniędzy, może spotkać się z odmowa ich spłaty przez pożyczkobiorcę, który powoła się na przedawnienie. Należy zwrócić uwagę, że  przedawnienie długu nie powoduje, iż nie może być on dochodzony prawnie. Jednak skierowanie do sądy przedawnione sprawy jest dość ryzykowne. W takiej sytuacji dłużnik może powołać się na przedawnienie, a w efekcie nastąpi oddalenie powództwa w sprawie. Natomiast Art. 117 § 2 Kodeksu Cywilnego, mówi iż „ Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne”. Artykuł informuje o tym, że dług z zobowiązania prawnego staje się zobowiązaniem naturalnym. Zmiana ta dotyczy tego, że instytucje państwowe takiej jak sądy czy komornicy, nie wspierają wierzyciela w odzyskaniu należytej kwoty.

 

Kto podnosi zarzut przedawnienia?

Pierwsza kluczową kwestią, jest to, że zarzut przedawnienia podnosi tylko i wyłącznie dłużnik. Sąd nie ma takiego prawa. W sytuacji, gdy dłużnik nie pamięta o takim przywileju, a w sądzie toczy się sprawa dotycząca zadłużenia, dłużnik zapewne sprawę przegra. W związku z tym, wymiar sprawiedliwości nie rozpatruje przedawnienia z urzędu. Istnieją jednak wyjątki od reguły, a dokładnie art. 5 k.c. "Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony” ". Oznacza to, że w sytuacji gdy podnoszony zarzut przedawnienia przez dłużnika kwalifikuje się jako naruszenie prawa. Dotyczy to m.in. celowego dążenia do tego, aby dług się przedawnił.

 

Co się dzieje z przedawnionymi zobowiązaniami?

Jeżeli dług jest przedawniony, to wierzyciel nadal może podjąć próby odzyskania pożyczonych pieniędzy na drodze sądowej. W takiej sytuacji dłużnik nie ma obowiązku spłaty długu. Aczkolwiek wierzyciel może podjąć kilka kroków, które mogą być negatywne w skutkach dla dłużnika. Nalezą do nich:

  • Możliwość dopisania dłużnika do rejestru dłużników BIG, co negatywnie wpływa na historię kredytową

możliwość sprzedaży pakietu wierzytelności firmie windykacyjnej. W takiej sytuacji, firma windykacyjna może próbować odzyskać pieniądze dla klienta. W przypadku przedawnienia, dłużnik nie ma obowiązku zapłaty. Jednak w sytuacji przerwania biegu przedawnienia, dług ponownie staje się wymagalny.

Artykuł powstał we współpracy z pozyczkaposzukiwana.pl
WhitePress Prawa