Po Pracy
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Komornik sądowy to osoba, którą większość od razu oceni jako bezduszną personę, rujnującą życie innym osobom. Jednak nie do końca tak jest. Faktem jest, że to zawód bardzo wymagający , więc nie każdy jest w stanie go wykonywać, bo niemal każdego dnia to właśnie komornik mierzy się z sytuacjami trudnymi pod względem psychicznym i emocjonalnym. Czym zajmuje się komornik sądowy i czy rzeczywiście jest on w stanie pomóc rozwiązywać przykre sytuacje?

 

Komornik sądowy, z mocy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Prowadzi sprawy egzekucyjne wyłącznie na podstawie orzeczeń podjętych przez sądy. Komornikiem może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Niezbędne jest wyższe wykształcenie prawnicze zwieńczone tytułem magistra prawa. Osoba aspirująca do stanowiska komornika musi także posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizcyczne do sprawowania takiej funkcji. Jeśli zatem po studiach prawniczych odbędzie dwuletni staż w roli asesora komorniczego i ukończy 26 lat, może zostać pełnoprawnym komornikiem sadowym.

 

Co należy do podstawowych obowiązków komornika?

Komornik sądowy zajmuje się realizowaniem egzekucji sądowych, a więc odzyskiwaniem dóbr, zarówno niepieniężnych, jak i pieniężnych, zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądów. Oznacza to, że komornik nie tyko może zajmować środki pieniężne na poczet wierzytelności, dokonując zajęcia rachunków bankowych dłużnika, jego wynagrodzeń lub innych świadczeń niewyłączonych spod egzekucji komorniczej. Powszechną praktyką komorniczą jest także zajmowanie cennych przedmiotów, ruchomości i nieruchomości, a następnie spieniężanie ich, by w ten sposób pozyskać środki na spłatę zadłużenia w stosunku do osoby poszkodowanej. W tym celu może on organizować licytacje komornicze i w ten sposób pozyskać pieniądze należne dłużnikowi, rozwiązując często wiele jego problemów.

 

Co to jest licytacja komornicza?

Licytacja organizowana przez komornika sądowego to rodzaj publicznej sprzedaży ruchomego i nieruchomego majątku dłużnika. Nabywcami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które zaproponują najwyższą kwotę za ruchomość lub nieruchomość będące przedmiotem licytacji. Podmiot oferujący najwyższą cenę za dany przedmiot wygrywa licytację.

Każda licytacja odbywa się w terminie wcześniej wyznaczonym i opublikowanym przez komornika sądowego w specjalnym obwieszczeniu. Aby wziąć udział w licytacji, należy wpłacić określone wcześniej wadium, które w razie wygranej licytacji zaliczane jest na poczet finalnej, wylicytowanej kwoty. W przypadku przegranej licytacji wadium podlega zwrotowi.

 

Co może stanowić przedmiot licytacji, a co jest z niej wyłączone?

Komornik sądowy może zająć i postawić w stan licytacji takie przedmioty jak: antyki, biżuterię, łodzie i jachty, maszyny przemysłowe, rolnicze, meble, samochody i inne pojazdy, sprzęty AGD, RTV i komputery, a nawet surowce i inne przedmioty posiadające jakąkolwiek wartość rynkową. Jeśli chodzi o nieruchomości, to przedmiotem licytacji mogą stać się zarówno domy i mieszkania, jak i grunty, lokale użytkowe, hale i magazyny i wszystkie inne nieruchomości przedstawiające wartość rynkową.

Zajęciu i licytacji komorniczej nie podlegają osobiste ubrania oraz pościel dłużnika i jego rodziny, zapasy żywności i opału na miesiąc, zwierzęta domowe i niektóre gospodarskie, narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej dłużnika lub do jego nauki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty określone w odrębnych przepisach.

Każdy, kto posiada prawomocny wyrok sądowy, może zwrócić się do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Warto zasięgnąć porady w dobrej kancelarii komorniczej, takiej jak na przykład www.czosnyka-komornik.pl, by wyegzekwować swoje należności od dłużnika. Komornicy sądowi pomagają uporać się z takimi problemami sprawnie i zawsze w granicach prawa.

WhitePress Prawa