Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Obowiązek weryfikacji dostawców związany z koniecznością dochowania należytej staranności ma olbrzymie znaczenie w przypadku podatku VAT. Przed dokonaniem transakcji z innym podatnikiem, należy sprawdzić, czy widnieje on jeszcze w rejestrze czynnych podatników VAT.

Biała lista podatników – co to takiego?Nadrzędnym celem nowelizacji jest uszczelnianie systemu podatku VAT, a także zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. W związku z powyższym zdecydowano się wprowadzenie Białej listy podatników, czyli elektronicznej bazy podatników VAT.
Biała lista podatników będzie prowadzona przez szefa KAS. Zastąpi ona aktualne rejestry gromadzące dane o statusie podatnika VAT (wykaz podatników zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do bazy).

Biała lista podatników zawierać będzie następujące informacje o podatnikach VAT:
• Nazwę firmy lub imię i nazwisko
• Numer służący do zidentyfikowania podmiotu na potrzeby podatku (o ile został on nadany)
• Numer REGON (jeśli został on nadany)
• Numer PESEL (jeśli podmiot posiada takowy)
• Numer w KRS (jeśli został nadany)
• Adres siedziby (dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną)
• Adres stałego prowadzenia działalności
• Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery NIP lub numery PESEL
• Daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnik VAT
• Podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnik VAT
• Numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Nowelizacja zacznie obowiązywać od 1 września 2019 r. Wyjątkiem są przepisy dotyczące podatków dochodowych (od roku 2020).

Odpowiedzialność solidarna

Nowelizacja przewiduje, że w momencie, gdy należność została wysłana na rachunek inny, niż ten zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, nabywca będzie odpowiedzialny solidarnie z kontrahentem do wysokości podatku VAT z danej transakcji.

Dodatkowo wykonanie przelewu o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek inny, niż ten umieszczony na Białej liście podatników skutkować będzie wyłączeniem wspomnianego wydatku z kosztów uzyskania przychodów.

W celu uniknięcia solidarnej odpowiedzialności należy opłacić transakcję przy użyciu modelu split payment. Solidarna odpowiedzialność oraz wyłączenie wydatku powyżej 15 000 zł z kosztów uzyskania przychodu nie będzie stosowane również w przypadku podatników, którzy w ciągu 3 dni od wykonania błędnego przelewu zawiadomią o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Integracja systemów księgowych z białą listą

 

Współpraca z wieloma kontrahentami rodzi zatem konieczność każdorazowego sprawdzania danych na Białej liście podatników, co w praktyce może okazać się uciążliwe. Rozwiązaniem problemu są programy integrujące systemy finansowo — księgowe z rejestrami podatników.

Kompletna wersja programu firmy Hogart
Czynny Podatnik VAT obsługuje już wykaz podatników wykreślonych, przywróconych oraz tych, którym odmówiono rejestracji. W chwili udostępnienia Białej listy podatników VAT zostanie ona dodana do wersji Hogart Czynny Podatnik Lite, jak i wersji bazodanowej.

Czynny Podatnik VAT umożliwia weryfikację w sposób automatyczny, bez podejmowania dodatkowych czynności przez użytkownika. Program sprawdza też bazy VIES oraz przechowuje pełną historię weryfikacji z każdego dnia. W przypadku gdy status kontrahenta się zmieni, jesteśmy o tym informowani na bieżąco. Program jest zintegrowany z większością programów ERP.