Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Finansowe środki nadzoru są niezwykle istotne dla organizacji, które dążą do skutecznego zarządzania transakcjami finansowymi. Wdrożenie odpowiednich systemów zarządzania i procesów ma kluczowe znaczenie dla poprawnego monitorowania, dokładnego księgowania oraz terminowego rozliczania transakcji finansowych. W niniejszym artykule przedstawimy istotę finansowych środków nadzoru według normy ISO 37001 oraz zaprezentujemy metody, które organizacje mogą zastosować w celu ograniczenia ryzyka korupcji.

 Finansowe środki nadzoru

Wprowadzenie

ISO 37001 jest międzynarodowym standardem, który dotyczy systemów zarządzania przeciwdziałającymi łapówkarstwu. W ramach tej normy istnieje sekcja poświęcona finansowym środkom nadzoru, która koncentruje się na zapobieganiu nieprawidłowościom związanym z transakcjami finansowymi. Skuteczne wdrożenie finansowych środków nadzoru przyczynia się do wzrostu zaufania interesariuszy oraz ograniczenia ryzyka reputacyjnego organizacji.

 

Kluczowe elementy finansowych środków nadzoru

W celu ograniczenia ryzyka korupcji oraz zapewnienia uczciwości i przejrzystości transakcji finansowych, organizacje mogą zaimplementować różnorodne metody nadzoru. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych elementów, które mogą być stosowane w ramach finansowych środków nadzoru według ISO 37001:

1. Wdrożenie rozdziału obowiązków

Organizacje powinny zadbać o odpowiednie rozdzielenie obowiązków w celu uniknięcia konfliktu interesów oraz zapobieżenia możliwości nadużyć. Przykładowo, ta sama osoba nie powinna być w stanie jednocześnie inicjować i zatwierdzać płatności. Wprowadzenie takiej praktyki przyczynia się do utrzymania kontroli i zwiększenia bezpieczeństwa transakcji finansowych.

2. Warstwowe poziomy uprawnień

Wdrożenie odpowiednich warstwowych poziomów uprawnień do zatwierdzania płatności stanowi kolejny istotny element finansowych środków nadzoru. Dzięki temu większe transakcje wymagają zatwierdzenia przez wyższe kierownictwo, co sprawia, że proces podejmowania decyzji finansowych jest bardziej kontrolowany i podlega szczegółowej analizie.

3. Weryfikacja zatwierdzeń i dokumentacji

W celu zapewnienia dokładności oraz zgodności z wewnętrznymi procedurami organizacji, konieczne jest weryfikowanie zatwierdzeń płatności oraz dokumentacji wspierającej. Organizacje powinny mieć ustalone mechanizmy zatwierdzania, które gwarantują, że każda płatność oraz wykonana praca lub usługa zostały zaakceptowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

4. Podwójne potwierdzenie płatności

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko nadużyć, wymagane może być co najmniej dwie podpisy na potwierdzeniu płatności. Taka praktyka pozwala na dodatkową weryfikację i zabezpieczenie transakcji finansowych przed potencjalnymi nieprawidłowościami.

5. Dokumentacja wspierająca płatności

Wymaganie odpowiedniej dokumentacji wspierającej, która jest dołączana do potwierdzenia płatności, ma na celu zapewnienie przejrzystości oraz dokumentacji każdej transakcji finansowej. Organizacje powinny dbać o to, aby kategoryzacja i opis płatności w księgach były dokładne, czytelne i łatwo dostępne dla osób odpowiedzialnych za kontrolę i nadzór.

6. Kontrola gotówki

Ograniczenie stosowania gotówki oraz wdrożenie skutecznych metod kontroli gotówki stanowi kolejny aspekt finansowych środków nadzoru. Organizacje powinny dążyć do minimalizacji korzystania z gotówki i zastępowania jej bezpiecznymi metodami płatności, które umożliwiają pełną kontrolę nad przepływem finansowym.

7. Przegląd zarządzania znaczącymi transakcjami finansowymi

Wdrożenie okresowych przeglądów zarządzania znaczącymi transakcjami finansowymi stanowi skuteczną metodę zapobiegania nadużyciom oraz wykrywania ewentualnych nieprawidłowości. Taki przegląd pozwala na identyfikację ryzyk i wprowadzenie niezbędnych poprawek w systemach zarządzania.

8. Niezależne audyty

Wdrożenie okresowych i niezależnych audytów jest niezwykle istotne dla zapewnienia skuteczności finansowych środków nadzoru. Zewnętrzne lub wewnętrzne audyty pozwalają na ocenę i ewentualne doskonalenie procedur, a także identyfikację obszarów wymagających poprawy.

 

Podsumowanie

Finansowe środki nadzoru wg ISO 37001 są kluczowe dla organizacji, które dążą do minimalizacji ryzyka korupcji oraz zapewnienia uczciwości i przejrzystości transakcji finansowych. Wdrożenie opisanych powyżej metod pozwala na skuteczne zarządzanie transakcjami, eliminację konfliktów interesów oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego organizacji.