Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

ISO – to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacjyjnej ( tj. International Organization for Standardyzation)

ISO oficjalnie rozpoczęła działalność 23 lutego 1947 roku, choć  można śmiało powiedzieć, że prawdziwe początki miała w 1926 roku w Nowym Jorku, jako Międzynarodowa Federacja Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych ( ISA), w takiej formule działali do 1942 jako porozumienie najważniejszych na świecie organizacji standaryzacyjnych ( amerykański ANSI, niemiecki DIN, francuski AFNOR, brytyjski BSI ).


W praktyce ISA działało głównie na terenach Europy używając systemu metryczego (układ SI).
W 1944 roku została powołana organizacja zwana jako Komitet Koordynacyjny Narodów Zjednoczonych do spraw Standardów (United Nations Standards Coordinating Committee UNSCC), założony przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Kanadę, w którego skład wchodziły głównie byłe kolonie brytyjskie oraz niektóre państwa europejskie wyzwolone podczas II wojny światowej.
Działalność ISO jest finansowana ze składek członków organizacji proporcjonalnie do produktu krajowego brutto. Dodatkowym przychodem jest oczywiście sprzedaż norm ISO.

Przykładowe normy ISO z jakimi można się spotkać:

ISO 9 – norma transliteracji cyrylicy na znaki alfabetu łacińskiego
ISO 216 – norma rozmiarów arkusza papieru
ISO 639 – norma kodowania języków
ISO 9000 – rodzina norm zarządzania jakością
ISO 9362 – norma standaryzująca kod SWIFT/BIC w bankowości
ISO 9407 – norma definiująca rozmiary obuwia
ISO 9660 – norma zapisu plików na nośnikach CD i DVD
ISO 9899 – norma języka C
ISO 10206 – norma języka Pascal
ISO 10646 – uniwersalny zestaw znaków UCS (zaimplementowany jako Unicode)
ISO 10957 – International Standard Music Number (ISMN)
ISO 13616 – International Bank Account Number (IBAN)
ISO 14001 – norma zarządzania środowiskowego
ISO 18000 – Bezpieczeństwo i higiena pracy
ISO/IEC 20000 – norma dotycząca zarządzania usługami IT
ISO 22000 – HACCP
ISO 26300 – norma OpenDocument Format
ISO 27001 – norma dotycząca bezpieczeństwa informacji
ISO/IEC 80000 – norma opisująca i określający nazwy, symbole i definicje jednostek miar

Najpopularniejsze normy ISO i korzyści ze wdrożenia i utrzymania tych systemów :

Norma ISO 9001 - system zarządzania jakością:
- Koncentracja na celach firmy i oczekiwaniach klientów
- Osiągnięcie i utrzymanie jakości wyrobów oraz usług po to, żeby spełniały wymagania klientów
- Poprawa konkurencyjności firmy
- Stałe doskonalenie firmy i jej produktywności
- Optymalizacja procesów zachodzących w firmie
- Szybsze tempo rozwoju organizacji
- Punkty w konkursach o dotacje i fundusze
- Zmniejszenie liczby wad oraz błędów, zmniejszenie liczby reklamacji

Norma ISO 14001 – system zarządzania środowiskiem
- Poprawa efektywności zużycia surowców naturalnych, energii i infrastruktury
- Zmniejszenie ilości odpadów
- Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez organizację
- Spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska
- Wzrost zaufania klientów
- Demonstracja zgodności z prawem i przepisami
- Demonstracja nowatorskiego podejścia do zarządzania

Norma ISO 18001 – system zarządzania bezpieczeństwem pracy
- Zmniejszenie liczby wypadków
- Ograniczenie przestojów i obniżenie związanych z nimi kosztów
- Leprze zaczadzanie zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa
- Redukcja kosztów ubezpieczeń zobowiązań społecznych
- Jest dowodem zaangażowania organizacji w utrzymanie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
- Daje dowody zaangażowania w ochronę personelu i mienia
- Podnosi standard pracy i bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników oraz odwiedzających firmę
-Daje wewnętrzny spokój, że spełnione są wszystkie przepisy i wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Norma ISO 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji
- Gwarancja dla kontrahentów i klientów właściwej ochrony wszystkich informacji
- Zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji
- Zminimalizowanie ryzyka utraty lub przejęcia danych
- Lepsza ochrona majątku i interesów organizacji
- Szybka identyfikacja błędów
- Zwiększenie zaufania klientów, przez podniesienie wiarygodności